Bezoek de Schoon&Zn Webs(h)op

Algemene voorwaarden van Schoon&Zn B.V.

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

1. Werkzaamheden: schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten.
2. Partijen:
1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, ten behoeve van wie op basis van deze voorwaarden werkzaamheden worden verricht. Niet als opdrachtgever in de zin van deze voorwaarden kan worden beschouwd de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie in onderaanneming schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten worden verricht, terwijl die werkzaamheden door hemzelf zijn aangenomen.
2. Schoon&Zn: de besloten vennootschap Schoon&Zn B.V., gevestigd te (9076 MA) Sint Annaparochie, aan de Nij Toerenburg 28a, die op basis van deze voorwaarden ten behoeve van Opdrachtgever werkzaamheden uitvoert.
3. Werkprogramma: een formulier waarop Schoon&Zn in overleg met Opdrachtgever een werkomschrijving heeft aangegeven, zo mogelijk met vermelding van plaats, tijd en frequentie van de verschillende soorten werkzaamheden.
4. Object: het schoon te houden gebouw, schip, bus, trein, sanitair etc.
5. Algemene Voorwaarden: onderhavige Algemene Voorwaarden van Schoon&Zn, gedeponeerd bij de kamer van koophandel op 1 december 2019 onder nummer 76349756.

Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen waarbij Opdrachtgever, goederen, werkzaamheden en/of diensten van Schoon&Zn betrekt of aan die Schoon&Zn een (andere) opdracht verstrekt, een en ander in de ruimste zin van het woord.
2. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden is alleen mogelijk als Schoon&Zn deze afwijking uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
3. Als een bepaling van deze algemene inkoopvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigd is, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Schoon&Zn en Opdrachtgever komen overeen om de nietige of vernietigbare bepaling te vervangen door een bepaling die zij overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid zouden hebben gekend.
4. Andere voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Schoon&Zn is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen dan wel aan te vullen. Schoon&Zn zal Opdrachtgever hiervan schriftelijk in kennis stellen.

Artikel 3: Offerte
Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld.

Artikel 4: Opdrachtbevestiging
1. Nadat door Schoon&Zn de inhoud van de overeenkomst is bevestigd door toezending aan de Opdrachtgever van de opdrachtbevestiging plus, indien van toepassing, het werkprogramma, mag Schoon&Zn ervan uitgaan, dat de Opdrachtgever zich met opdrachtbevestiging en werkprogramma volledig akkoord heeft verklaard, tenzij de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging en het werkprogramma Schoon&Zn middels aangetekend schrijven van het tegendeel bericht.
2. Uitsluitend de voorwaarden, gesteld op de opdrachtbevestiging en het daarbij behorende werkprogramma, zijn bepalend voor de inhoud van de tussen partijen geldende overeenkomst.
3. Bij eenmalige werkzaamheden wordt de Opdrachtgever geacht met de opdrachtbevestiging en het werkprogramma te zijn akkoord gegaan, doordat hij deze heeft ondertekend, of doordat hij heeft toegestaan dat met de uitvoering der werkzaamheden wordt begonnen.

Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst
Wijzigingen van hetgeen volgens de opdrachtbevestiging is overeengekomen, zijn, behoudens in de gevallen genoemd in artikel 7 lid 2 en artikel 10 lid 3 van deze Algemene Voorwaarden, voor partijen slechts bindend, indien die wijzigingen door partijen schriftelijk zijn overeengekomen, in de vorm van een aanvullingsclausule op de oorspronkelijke opdrachtbevestiging.

Artikel 6: Onderaanneming
1. Schoon&Zn zal slechts met schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden laten verrichten. Deze toestemming is niet vereist voor glazenwaswerkzaamheden en/of éénmalige werkzaamheden.
2. Schoon&Zn zal de Opdrachtgever op de hoogte stellen indien glazenwaswerkzaamheden en/of éénmalige werkzaamheden door derden zullen worden verricht.
3. Voor onderaanneming ten behoeve van de aannemer zijn de Algemene Voorwaarden van Onderaanneming van toepassing.

Artikel 7: Uitvoering van de overeenkomst
1. De werkzaamheden zullen overeenkomstig het werkprogramma worden uitgevoerd.
2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat kleine afwijkingen noodzakelijk of wenselijk zijn en daarnaast ook uitgevoerd kunnen worden, kan Schoon&Zn, zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt, de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen. Zulks is echter uitsluitend toegestaan, indien het aldus gewijzigde werkprogramma tenminste een vergelijkbare kwaliteit garandeert én de afwijkingen aan de Opdrachtgever worden medegedeeld.
3. Indien het Schoon&Zn tijdens de uitvoering van de overeenkomst mocht blijken dat blijvende afwijkingen van het werkprogramma noodzakelijk zijn, en indien die afwijkingen zodanig zijn dat zij gepaard gaan met een prijsaanpassing, zal die prijsaanpassing geschieden in overleg tussen partijen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.
4. Tenzij anders is overeengekomen, zullen de werkzaamheden uitsluitend worden uitgevoerd op werkdagen – niet zijnde christelijke of nationale feestdagen – van maandag tot en met vrijdag. Indien plotseling intredende bijzondere omstandigheden zulks noodzakelijk maken naar het oordeel van de Opdrachtgever, danwel Schoon&Zn, kan in overleg van het hier bepaalde worden afgeweken.

Artikel 8: Contractnaleving en controle
1. Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst door de Opdrachtgever geconstateerd wordt, dat de uitvoering van het werkprogramma in belangrijke mate in negatieve zin afwijkt van hetgeen overeengekomen is, of indien de Opdrachtgever aan de hand van een tevoren tussen partijen schriftelijk overeengekomen kwaliteitsnormerings- en -controlesysteem constateert, dat het resultaat van de uitvoering van het werkprogramma duidelijk beneden het tevoren afgesproken niveau blijft, zal de Opdrachtgever Schoon&Zn onverwijld schriftelijk in kennis stellen van de door hem geconstateerde afwijking(en).
2. Bedoelde schriftelijke inkennisstelling bevat tenminste:
1. een nauwkeurige omschrijving van tijdstip, ruimte, aard en ernst van de geconstateerde afwijking;
2. een redelijke termijn waarbinnen Schoon&Zn de geconstateerde afwijking dient te herstellen.
3. Indien door Schoon&Zn de geconstateerde afwijking niet binnen de gestelde termijn of niet op behoorlijke wijze wordt hersteld, staat het de Opdrachtgever vrij de gesloten overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
De Opdrachtgever zal Schoon&Zn van de ontbinding van de overeenkomst bij aangetekend schrijven in kennis stellen.
Van ontbinding van de overeenkomst zal evenwel geen sprake zijn, indien de geconstateerde afwijking de eerste afwijking is die door de Opdrachtgever aan Schoon&Zn gemeld is binnen een periode van 6 maanden, of indien de geconstateerde afwijking van zo gering belang is, dat bij redelijke afweging van de belangen van Opdrachtgever en Schoon&Zn een zodanige afwijking niet tot ontbinding van de overeenkomst zou mogen leiden.

Artikel 9: Hulpmiddelen
1. Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp- en reinigingsmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen. Schoon&Zn is vrij in zijn keuze van hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij anders is overeengekomen.
2. In afwijking van het hierboven onder 1 van dit artikel bepaalde, zal Opdrachtgever het voor de uitvoering van het werkprogramma benodigde water, electriciteit en gas kosteloos ter beschikking stellen. Bij glazenwaswerkzaamheden aan de buitenkant van het object is het Schoon&Zn toegestaan kosteloos gebruik te maken van de voorzieningen welke aan het gebouw ten behoeve van buitenwerkzaamheden aanwezig zijn.
3. In overleg tussen Opdrachtgever en Schoon&Zn zullen voldoende afsluitbare ruimten, zoals werkkasten en dergelijke, voor materiaalopslag, uitsluitend voor gebruik door Schoon&Zn, kosteloos ter beschikking worden gesteld. Opdrachtgever is gehouden om de bedrijfsmiddelen (daaronder mede begrepen materialen, middelen en machines) van Schoon&Zn, die in haar ruimte wordt gebruikt en opgeslagen, als een goed huisvader te beheren, de bedrijfsruimte goed af te sluiten en alle maatregelen te nemen die voor het behoud van die bedrijfsmiddelen noodzakelijk zijn. De ten behoeve van de schoonmaakwerkzaamheden ingezette materialen, bedrijfsmiddelen en machines blijven eigendom van Schoon&Zn. De Opdrachtgever is gehouden om op eerste verzoek van Schoon&Zn eraan mee te werken, dat Schoon&Zn bedoelde goederen terug kan nemen.
4. In overleg met Schoon&Zn zal Opdrachtgever ten behoeve van het personeel van Schoon&Zn voldoende faciliteiten kosteloos ter beschikking stellen, zoals garderobe, berging en dergelijke.

Artikel 10: Prijs
1. De prijs is gebaseerd op de wensen van Opdrachtgever en op de bij de opname van de werkzaamheden aanwezige of opgegeven of aangenomen oppervlakte en bezetting, aankleding, inventaris, geconstateerde respectievelijk aangenomen staat van het object, gebruik en bestemming van het object.
2. Indien in de in lid 1 van dit artikel genoemde omstandigheden wijzigingen optreden die naar het oordeel van Schoon&Zn prijsaanpassingen noodzakelijk maken, zal prijsaanpassing in overleg met Opdrachtgever en met inachtneming van artikel 5 geschieden.
3. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon- en/of andere kosten van Schoon&Zn, tengevolge van (een) wijziging(en) in de betrokken cao, danwel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingend karakter, of indien wijzigingen plaatsvinden in de kosten van de gebruikte hulpstoffen, materialen, transportmiddelen en dergelijke, zal een aanpassing van de contractprijs plaatsvinden.

Artikel 11: Betaling
1. Facturering zal plaatsvinden op de in de offerte genoemde tijdstippen. Indien in de offerte hierover niets nader is geregeld, vindt facturering vooruit plaats uiterlijk in de derde week van de lopende kalendermaand of van de vierwekelijkse periode. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
2. Indien betaling nà deze termijn geschiedt zal, zonder enige ingebrekestelling, 1,5% rente per maand over het openstaande factuurbedrag in rekening worden gebracht, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt aangemerkt.
3. Schoon&Zn is bevoegd de werkzaamheden op te schorten indien Opdrachtgever ondanks sommatie weigert te voldoen aan de betalingsverplichtingen.
4. Alle kosten betrekking hebbende op een eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering, zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,00, hetzij ter keuze van Schoon&Zn de daadwerkelijke kosten. In geval van een gerechtelijke procedure is Opdrachtgever verplicht de volledige (buitengerechtelijke/proces)kosten te vergoeden.
5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zijn (vermeende) vorderingen op Schoon&Zn te verrekenen.
6. Schoon&Zn is gerechtigd te allen tijde zekerheid te verlangen voor tijdige betaling met het oog op zowel reeds verrichte als, indien Schoon&Zn een redelijk vermoeden heeft dat Opdrachtgever haar betalingsverplichtingen niet zal of kan nakomen, nog te verrichten werkzaamheden. Indien er geen zekerheid wordt geboden is Schoon&Zn gerechtigd haar verplichtingen op te schorten.
7. Indien de werkzaamheden van Schoon&Zn strekken tot het herstellen van schade waarvoor van de kant van Opdrachtgever recht bestaat op het innen van verzekeringsgelden, dan zal Opdrachtgever meewerken aan de cessie van zijn vordering op de verzekeraar.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud
Wanneer Schoon&Zn goederen aan Opdrachtgever verkoopt, zoals schoonmaakmiddelen en sanitaire benodigdheden, behoudt Schoon&Zn zich de eigendom van de goederen voor, totdat de op de goederen betrekking hebbende rekeningen door Opdrachtgever zijn betaald. Schoon&Zn is gerechtigd om zonder verdere aanzegging de goederen, voor zover niet verbruikt, terug te nemen nadat de vervaltermijn van de ter zake van die goederen door haar aan Opdrachtgever gezonden rekeningen zal zijn verstreken.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
1. Schoon&Zn is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het gebouw, de inventaris, personen of eigendommen van personeel van Opdrachtgever, wanneer die schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming c.q. nalatigheid van Schoon&Zn, diens personeel of onderaannemers bij de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden. De aansprakelijkheid van Schoon&Zn jegens Opdrachtgever, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Schoon&Zn gesloten aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) wordt uitbetaald. De maximale aansprakelijkheid bedraagt te allen tijde nimmer meer dan het verzekerde bedrag. Informatie over de aansprakelijkheidsverzekering wordt op eerste verzoek van Opdrachtgever toegezonden.
2. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Schoon&Zn in rekening gebrachte factuurbedrag, met een maximum van de in rekening gebrachte factuurbedragen over drie maanden. Indien partijen een vast bedrag per jaar zijn overeengekomen dan in de aansprakelijkheid in voornoemd geval in ieder geval beperkt tot 3/12 deel daarvan. Naar de keuze van Schoon&Zn kan zij er voor kiezen om, in plaats van vergoeding van de schade tot het bedrag als hiervoor in lid 2 vermeld, over te gaan tot herstel van het geconstateerde gebrek in de uitvoering van de overeenkomst. Indien Schoon&Zn tot herstel van het gebrek overgaat vervalt iedere aanspraak op (aanvullende) schadevergoeding.
3. Partijen kunnen, mits schriftelijk, voor wat betreft de aansprakelijkheid van Schoon&Zn een ander maximumbedrag overeengekomen. Partijen stellen alsdan schriftelijk een ander maximumbedrag vast. De meerkosten die Schoon&Zn mogelijk heeft door het verzekeren van deze uitbreiding van de aansprakelijkheid zullen, tenzij anders overeengekomen, in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever.
4. De schade waarvoor Schoon&Zn tot aan het genoemde c.q. overeengekomen maximum aansprakelijk is, blijft beperkt tot de directe materiële schade en letselschade. Schoon&Zn is nimmer aansprakelijk voor vermogensschade en gevolgschade. Bij verlies van sleutels worden uitsluitend de kosten voor het vervangen van sleutels vergoed.
5. Schoon&Zn aanvaardt bij gebruik van een hoogwerker geen aansprakelijkheid voor schade aan beplanting, gazons, bestrating, leidingen, putten e.d.
6. Opdrachtgever vrijwaart Schoon&Zn voor aanspraken van derden wegens of ten gevolge van de uitvoering van deze overeenkomst geleden schade.
7. Opdrachtgever is verplicht om een schade binnen 14 dagen na het schadevoorval te melden, bij gebreke waarvan iedere aanspraak op schadevergoeding vervalt.
8. Voor schades die niet zijn genoemd in dit artikel is Schoon&Zn niet aansprakelijk.
9. De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden tevens voor het geval Schoon&Zn aansprakelijk is voor fouten van door Schoon&Zn ingeschakelde derden (onderaannemers) of voor het niet deugdelijk functioneren van de door Schoon&Zn bij de uitoefening van de overeenkomst gebruikte materiaal, waaronder hulp- en reinigingsmiddelen.

Artikel 14: Relatiebeding
1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan, om tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst van personeel van Schoon&Zn met Schoon&Zn, respectievelijk gedurende de duur van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Schoon&Zn en gedurende een periode van 6 maanden na beëindiging daarvan, personeel van Schoon&Zn in dienst te nemen, respectievelijk op enigerlei wijze, direct of indirect, en buiten Schoon&Zn om, in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever.
2. Indien zonder toestemming van Schoon&Zn door Opdrachtgever een arbeidsverhouding en/of een andere overeenkomst tot het verrichten van vergelijkbare werkzaamheden/diensten wordt aangegaan met de in lid 1 van dit artikel bedoelde werknemers, binnen de in lid 1 genoemde periode van 6 maanden, verbeurt Opdrachtgever aan Schoon&Zn een boete van € 500 per bedoelde arbeidsverhouding/overeenkomst per week of gedeelte van een week dat een zodanige arbeidsverhouding/overeenkomst heeft geduurd respectievelijk nog voortduurt.

Artikel 15: Duur van de overeenkomst en beëindiging
1. De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Beëindiging van de overeenkomst kan, door beide partijen, slechts bij aangetekend schrijven geschieden.
De opzegtermijn bedraagt in alle gevallen minimaal 3 maanden en vangt aan:
– bij opzegging door Schoon&Zn: op het moment dat opzegging bij aangetekend schrijven is geschied.
– bij opzegging door Opdrachtgever: op het moment dat opzegging bij aangetekend schrijven is geschied, echter met dien verstande, dat de opzegtermijn aanvangt de eerste dag van de maand volgend na de maand waarin per aangetekend schrijven is opgezegd. Opzegging geschiedt door Opdrachtgever aldus tegen het einde van de kalendermaand.
3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid zijn partijen bevoegd de gesloten overeenkomst ook met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, op het moment dat:
– de wederpartij surséance van betaling aanvraagt;
– de wederpartij in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 16: Contractswisseling en werkgelegenheid
1. Schoon&Zn zal zijn personeel belonen conform de geldende cao-bepalingen. Hij zal alle inhoudingen en afdrachten verrichten voor Loonbelasting, premie Sociale Verzekeringswetten, A.O.W. etc. Schoon&Zn vrijwaart Opdrachtgever voor alle aanspraken dienaangaande.
2. Schoon&Zn verbindt zich jegens Opdrachtgever zich te gedragen conform het bepaalde omtrent werkgelegenheid bij contractswisseling in de Collectieve Arbeidsovereenkomst in het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf (CAO). Schoon&Zn zal derhalve zowel bij het aangaan van de overeenkomst met Opdrachtgever, alsook bij beëindiging ervan – voorzover hierbij sprake zal zijn van contractswisseling – in overleg treden met de andere in het geding zijnde aannemer, teneinde zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden, èn om uitvoering te geven aan een, conform CAO, mogelijk op één van beide aannemers rustende verplichting tot het aanbieden van een arbeidsovereenkomst aan het schoonmaakpersoneel.
3. Voorzover Opdrachtgever, na beëindiging van de overeenkomst met Schoon&Zn, de werkzaamheden zoals genoemd in artikel 1 lid a niet uitbesteedt aan een ander doch inbesteedt, zijn de artikelen BW 7:662 e.v. inzake overgang van onderneming van toepassing.

Artikel 17: Overmacht
1. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij Opdrachtgever, tijdelijk – ten hoogste 3 maanden – niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.
2. Indien de overmacht langer duurt dan de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn, zullen Schoon&Zn en Opdrachtgever overleg plegen over de totaalprijs die zal gelden voor de resterende overmachtsperiode. Schoon&Zn is in voornoemd geval eveneens gerechtigd de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde deel eenzijdig te annuleren, zonder tot enige vergoeding van schade of anderzijds te zijn gehouden.
3. Indien door maatregelen van Opdrachtgever uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden tijdelijk niet of slechts ten dele kan geschieden, respectievelijk niet zinvol is, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.

Artikel 18: Geschillen
1. Alle geschillen omtrent interpretatie, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst zullen ter berechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, Locatie Leeuwarden.
2. Op de Algemene Voorwaarden is, net als op de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en), het Nederlands recht van toepassing.
3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
4. Behandeling van een geschil door schorst de mogelijkheid de overeenkomst als ontbonden te beschouwen op grond van feiten welke aanleiding waren tot het gerezen geschil.

Gedeponeerd op 1 december 2019 bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 76349756.